Par mums 

Adrese:

 Narūtas iela 3A,Dagda, Krāslavas novads, LV-5674; tālr. 65681525; 

E-pasts: dagdas.vidusskola@kraslava.lv   

Dagdas vidusskola realizē 3 mācību programmas:

  • vispārējās vidējās izglītības programma   ( kods 31016011) - 63 skolēni;
  • pamatizglītības programmu ( kods 21011111) -  256 skolēns;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar  mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) – 2 skolēni

Visas minētās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas

Dagdas vidusskolas administrācija:

Skolas direktore 

 Vija Gekiša   vgekisa@inbox.lv  tālrunis: 65681525, 29888275

Direktora vietnieces izglītības jomā 

Diāna Stikute  dianastik@inbox.lv  tālrunis: 65681398, 28370499

Velta Augustova  vaugustova@inbox.lv  tālrunis: 65681398,26072417

 Direktora vietniece audzināšanas jomā

Irēna Maļkeviča irena.malkevica@inbox.lv  tālrunis: 65681398, 28375881

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 

Aigars Orols  aigars.orols@gmail.com       tālrunis: 29480447

Atbalsta personāls:  

Psiholoģe

 Diāna Krilova   dianakril@inbox.lv   tālrunis: 26595648

Sociālais pedagogs

Ieva Stikute  ieva_stikute@inbox.lv   tālrunis: 26368197

Karjeras konsultants

Regīna Pauliņa  regina_rutka@inbox.lv   tālrunis: 26569588

Skolas mediķis

Alfrēds Kalvišs     tālrunis: 65653262

Lietvede 

Ilga Martinsone     milga@inbox.lv tālrunis: 65681521

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DV_pasvertejums_2022_2023.pdf

Aktualizētais_pasvert_2021./2022pdf

https://www.youtube.com/watch?v=jMi92Ral8C4&ab_channel=DagdasTV  Skolēnu pašpārvalde_17_-18_.pdf

2022./2023. m. g. izlaidumi2021./2022. m. g. izlaidumi

2020./2021. m. g. izlaidumi
2019./2020. m. g. izlaidumi

2018./2019.m.g. izlaidumi

2017./2018.m.g. izlaidumi (foto Pjotrs Murāns)2016./2017.m.g. izlaidumi (foto Pjotrs Murāns)